Lĩnh Vực Hoạt Động

Quyền Đất Rừng Cộng Đồng

Hỗ trợ cộng đồng được đảm bảo quyền đất rừng truyền thống cùng nỗ lực đóng góp các bài học kinh nghiệm cho phát triển và hoàn thiện chính sách thông qua các mô hình phát triển rừng dựa vào cộng đồng và các nghiên cứu về quyền đất rừng theo truyền thống.

Tri Thức
Bản Địa

Tri thức bản địa đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của cộng đồng, bảo tồn - sử dụng tài nguyên hiệu quả, đảm bảo an ninh lương thực và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tài sản phi vật thể này đặc biệt quý giá với Việt Nam - mái nhà của 54 dân tộc anh em.

Sinh Kế
Cộng Đồng

Cải thiện sinh kế cộng đồng gắn liền với quản lý bền vững các nguồn tài nguyên là một trong những chiến lược quan trọng đã được CEGORN thúc đẩy trong nhiều năm thông qua việc phát triển chuỗi giá trị mật ong, măng, thuốc nam và các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ

Thể Chế
Địa Phương

Nghiên cứu thể chế truyền thống (phi chính thức) và phát triển thể chế chính thức dựa trên nền tảng thể chế truyền thống là một trong những vấn đề cần ưu tiên khi xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình đặc biệt là ở các vùng miền núi và đồng bào thiểu số.

Bảo Tồn
Đa Dạng Sinh Học

Bảo tồn đa dạng sinh học là một trong những ưu tiên hàng đầu tại CEGORN. Và bảo tồn dựa vào cộng đồng chính là một trong những phương thức mà CEGORN hướng tới. Hơn 1 triệu hecta diện tích rừng tự nhiên giao cho cộng đồng quản lý đã và đang được bảo vệ rất tốt.

Thích Ứng
Biến Đổi Khí Hậu

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng mạnh mẽ cùng những tác động tiêu cực lên kinh tế, xã hội và môi trường, CEGORN đã và đang góp một phần trong nỗ lực chung của Chính phủ bằng các hoạt động hỗ trợ cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự Án Đang Vận Hành

Trồng Rừng, Trồng Người

Văn hóa cũng tựa như rừng cây và mỗi giá trị cốt lõi là một mầm sống tạo nên một khu rừng.

Chúng tôi tin rằng trồng rừng bắt đầu từ chăm sóc đời sống của dân cư bản địa. Niềm tin đó chính là động lực để chúng tôi nỗ lực không ngừng gìn giữ nguồn sống cho những cánh rừng nguyên sinh và sức sống của từng nét văn hóa bản địa.

Báo cáo năm 2022

Trao Quyền Cho Cộng Đồng

CEGORN hướng tới một xã hội, trong đó các cộng đồng dân cư đều được tôn trọng và đối xử công bằng dựa trên nền văn hóa của họ, đặc biệt ưu tiên cho đối tượng sau:

Phụ nữ

Đồng bào
dân tộc thiểu số

Cộng đồng
vùng cao

Đối Tác Của Chúng Tôi

Tin Tức