HỘI THẢO TẬP HUẤN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH Ở VIỆT NAM

Hội thảo tập huấn này được tổ chức nhằm giúp thành viên tham dự (là cán bộ các tổ chức phi chính phủ, mạng lưới, liên minh là đối tác của Oxfam và FORLAND) có những hiểu biết cơ bản về cấu trúc nhà nước cũng như hệ thống chính trị của Việt Nam. Các thành viên sẽ hiểu về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước chủ chốt, mối liên hệ giữa các cơ quan và quy trình xây dựng chính sách, luật pháp tại Việt Nam. Ngoài ra, hội thảo tập huấn cũng sẽ tạo cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm về tiến trình thu thập thông tin, bằng chứng và tổ chức thực hiện hoạt động vận động chính sách (VĐCS) của các thành viên và đối tác.

Hội thảo tập huấn cũng sử dụng nội dung của Luật Tiếp cận thông tin 2016, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật tiếp cận thông tin và dự thảo Luật về Hội để thúc đẩy thảo luận và xây dựng kế hoạch chi tiết về tổ chức giám sát thi hành Luật tiếp cận thông tin và thực hiện chính sách về Hội trong thời gian tới.

Mục đích giúp các thành viên thuộc các liên minh có thêm các kiến thức và kỹ năng về xây dựng các quy trình vận động chính sách một cách phù hợp. Tham gia hội thảo có 30 thành viên đến từ các liên minh như mạng lưới nước sạch, liên minh sông ngòi, liên minh khoáng sản và liên minh đất đai

Còn tiếp…..

 

Tiến Mạnh