Tuyển chuyên gia tư vấn rà soát Nghị định 156/2018/NĐ-CP

Yêu cầu về trình độ, năng lực của tư vấn

– Có Bằng kỹ sư trở lên về chuyên ngành lâm nghiệp.

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp, ưu tiên đã tham gia xây dựng các chính sách về giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng.

– Có kỹ năng tổ chức hội họp, hội thảo, tập huấn.

– Có khả năng viết báo cáo và tài liệu cho hội họp, hội thảo.

– Có kinh nghiệm làm việc nhóm.

– Có kinh nghiệp thu thập dữ liệu tại hiện trường, thu thập thông tin khảo sát, đánh giá chính sách.

– Ưu tiên người có làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, có khả năng sử dụng Tiếng Anh.

Cục Kiểm lâm được Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về giao rừng, cho thuê rừng của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Để có cơ sở đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung, cần tổ chức các hoạt động khảo sát, đánh giá các quy định và tình hình thực tế về giao rừng, cho thuê rừng, theo đó, ngày 22/4/2022, Cục Kiểm lâm có Văn bản số 178/KL-QLR đề nghị Trung tâm nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN) hỗ trợ một số hoạt động, trong đó có hoạt động rà soát, đánh giá nội dung quy định về giao rừng, cho thuê rừng theo quy định tại Chương III Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ với các quy định pháp luật liên quan, từ đó đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Ngày 9/5/2022, Trung tâm nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao có Văn bản số 14/CEGORN về việc đồng ý hỗ trợ Cục Kiểm lâm.

Trên cơ sở bối cảnh nêu trên, Trung tâm nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao dự kiến tuyển chọn 01 tư vấn độc lập có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm nhiên cứu các chính sách liên quan đến giao rừng, cho thuê rừng, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Mục tiêu

Rà soát, đánh giá nội dung quy định về giao rừng, cho thuê rừng theo quy định tại Chương III Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ với các quy định pháp luật liên quan, từ đó đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Nội dung

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tồn tại, hạn chế trong quy định về giao rừng, cho thuê rừng đã được quy định tại Chương III Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, dự thảo nội dung chỉnh sửa, bổ sung đáp ứng yêu cầu triển khai công tác giao rừng, cho thuê rừng thực tế tại các địa phương.

Kết quả mong đợi

  Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá, đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung bao gồm các tiểu mục sau:

– Kết quả rà soát đánh giá nội dung quy định về giao rừng, cho thuê rừng theo quy định tại Chương III Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ với các quy định pháp luật liên quan.

– Đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung:

+ Nội dung sửa đổi, bổ sung;

+ Hệ thống bảng biểu mẫu phục vụ triển khai giao rừng, cho thuê rừng.

Kinh phí chuyên gia tư vấn khảo sát:

Kinh phí chuyên gia tư vấn lấy từ nguồn kinh phí Dự án: “Quy trình hoạt động của MRLG Việt Nam công nhận quyền hưởng dụng theo phong tục thông qua việc thực thi Luật Lâm nghiệp 2017”, cụ thể như sau:

Tổng kinh phí: 8.000 USD, tương đương 177.760.000 đồng – Một trăm bẩy mươi bẩy triệu bẩy trăm sáu mươi nghìn đồng, bao gồm:

– 10 công nghiên cứu, rà soát Chương III Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ;

– 15 công Phân tích, nhận định, đánh giá nội dung quy định về giao rừng, cho thuê rừng theo quy định tại Chương III Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ với các quy định pháp luật liên quan, đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung;

– 10 công viết báo cáo và xây dựng hệ thống bảng biểu mẫu;

Yêu cầu đối với sản phầm

  a) Thông tin, số liệu trong các báo cáo phải đảm bảo độ chính xác, tin cậy, có trích dẫn nguồn gốc. Các nhận xét, đánh giá đảm bảo tính khoa học, pháp lý và thực tiễn, có minh chứng cụ thể.

  b) Sản phẩm giao nộp phải được Cục Kiểm lâm và Trung tâm quản trị tài nguyên vùng cao đồng ý nghiệm thu trước khi thanh toán.

c) Tất cả các tài liệu và dữ liệu thu thập được trong quá trình thực hiện họat động là tài sản chung của Cục Kiểm lâm/CEGORN. Tài liệu chỉ được sao chép lại khi được sự chấp thuận của Cục Kiểm lâm/ CEGORN.

Phương pháp

(1) Tổng hợp, phân tích, rà soát và đánh giá tại chỗ các tài liệu, văn bản pháp luật, báo cáo, công trình nghiên cứu liên quan đến giao rừng, cho thuê rừng;

(2) Các báo cáo đánh giá từ địa phương.

Cơ chế hoạt động và trách nhiệm của tư vấn

  a) Chuẩn bị một kế hoạch thực hiện cụ thể và chi tiết để đạt được các đầu ra (căn cứ vào yêu cầu của TOR và đề xuất hoạt động của Tư vấn trong hồ sơ dự tuyển đã được xét chọn).

  b) Tư vấn tự túc chỗ làm việc, trong trường hợp cần thiết có thể làm việc tại Cục Kiểm lâm để thu thập các tài liệu cần thiết cho việc xây dựng báo cáo nhưng phải được phía Cục Kiểm lâm đồng ý.

  c) Tư vấn chịu sự giám sát và thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của Cục Kiểm lâm và Trung tâm quản trị tài nguyên vùng cao.

  d) Tư vấn có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu cho Cục Kiểm lâm, Trung tâm quản trị tài nguyên vùng cao về tình hình triển khai hoạt động tư vấn.

  đ) Trong giá trị hợp đồng tư vấn bao gồm cả các khoản bảo hiểm và thuế theo qui định của pháp luật hiện hành.

  e) Hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của dự án.

Yêu cầu về trình độ, năng lực của tư vấn

– Có Bằng kỹ sư trở lên về chuyên ngành lâm nghiệp.

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp, ưu tiên đã tham gia xây dựng các chính sách về giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng.

– Có kỹ năng tổ chức hội họp, hội thảo, tập huấn.

– Có khả năng viết báo cáo và tài liệu cho hội họp, hội thảo.

– Có kinh nghiệm làm việc nhóm.

– Có kinh nghiệp thu thập dữ liệu tại hiện trường, thu thập thông tin khảo sát, đánh giá chính sách.

– Ưu tiên người có làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, có khả năng sử dụng Tiếng Anh.

Thời gian, địa điểm làm việc của tư vấn:

  – Thời giam làm việc (từ tháng 31/5/2022 – 20/7/2022): Tư vấn sẽ bắt đầu sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết, tổng thời gian cần thiết để hoàn thành hoạt động tư vấn là 2 (hai) tháng.

– Nơi làm việc: tại Hà Nội và các địa phương theo yêu cầu khảo sát của Cục Kiểm lâm.

Kinh phí

Tư vấn được hưởng mức kinh phí trọn gói theo hợp đồng nếu sản phẩm giao nộp được Cục Kiểm lâm và CEGORN đồng ý tiếp nhận nghiệm thu đạt kết quả.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ trước ngày 25 tháng 05 năm 2022 về địa chỉ:
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên vùng Cao, 09 Lê Lợi, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Hoặc
Email: Cegorn@cegorn.org