Tổ chức Hội nghị Giới thiệu Dự án, lựa chọn và thành lập mạng lưới rừng cộng đồng cấp xã

– Thời gian: 04 ngày/08 cộng đồng thôn
Địa điểm: xã Đăk Pne, Đăk Tờ Re và Đăng Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
– Ưu tiên sinh sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
– Đã từng tham gia các hoạt động tổ chức tại cộng đồng;
– Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số;
– Có kinh nghiệm trong việc lựa chọn và thành lập các tổ chức ở cấp thôn, bản;
– Có kinh nghiệm trong việc phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã để tổ chức các hoạt động liên quan đến cộng đồng dân cư;
– Có kinh nghiệm trong viết báo cáo

Read More