Phạm Thị Kim Dung
Kế toán
Đinh Thị Hồng Yên
Thủ Quỹ
Ngô Văn Hồng
Giám đốc
Châu Văn Huệ
P.Giám đốc
Phạm Thị Sâm
Quản Lý Dự Án
Dương Thị Dung
Cán bộ dự án
Trần Á Châu
Cán bộ dự án