post

Quỹ sáng kiến MRLG là quỹ hổ trợ các nước thuộc khu vực sông MeKong về hoạt động quản trị đất đai, trong đó tập trung chính ở 3 nước Việt Nam, Lào và Cambodia. Tại Việt Nam Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển đã đề xuất dự án: Tham gia cung cấp thông tin, tư vấn phản biện và thẩm tra dự án Luật lâm nghiệp ở Việt Nam. Xuyên suốt trong quá trình thực hiện ý tưởng và ựu án về cung cấp thông tin, tư ván phản biện và thẩm tra dự án Luật lâm nghiệp ở nước ta, Trung tâm CIRD cùng với các thành viên trong liên Minh FORLAND đã đóng góp rất nhiều ý kiến cho ban soạn thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi. Hiện nay Quốc Hội đang thông qua Luật bảo vệ và phát triển rừng mới sẽ được áp dụng vào năm 2018. Sau khi luật được thông quá các nghị định và thông tư hướng dẫn thực hiện Luật sẽ được xây dựng và ban hành. Với mục đích đem lại các điều kiện thuận lợi cho người dân trong hoạt động bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững.

Liên minh FORLAND sẽ tiếp tục đem tiếng nói của người dân cũng như các chuyên gia để đóng góp vào các nghị định và thông tư hướng dẫn thực hiện cho Luật đất đai này. Để thực hiện tốt các hoạt động đóng góp các ý kiến và phản biện vào các nghị định và thông tư hướng dẫn trong thời gian sắp tới, các thành viên trong liên minh FORLAND cần chuẩn bị các kỹ năng và kế hoạch rỏ ràng để thực hiện các hoạt động này một cách có hiệu quả và hợp lý. Với sự hỗ trợ của quỹ MRLG và dự án “Tham gia cung cấp thông tin, tư vấn phản biện và thẩm tra dự án Luật lâm nghiệp ở Việt Nam”  Trung tâm CIRD tổ chức chương trình “Tập huấn và thảo luận xây dựng bản kế hoạch và chiến lược truyền thông cho vận động việc tiếp nhận khuyến nghị cho dự thảo nghị định thi hành luật lâm nghiệp” cho các thành viên trong liên minh FORLAND nhằm trao đổi và xây dựng kế hoạch và nội dung thực hiện các hoạt động truyền thông về cũng cấp các thông tin và phản biển cho các nghị định và thông tư hướng dẫn đất đai trong thời gian tới.

Hội thảo được chi sẻ các thông tin và kỹ năng về xác định mục tiêu truyền thông và vận động, các đối tượng, yếu tố cần xác định rỏ ràng. Nhằm tăng tính hiệu quả trong hoạt động truyền thông và tác động đến các chính sách một cách hợp lý.

Tiến Mạnh

Trả lời