Tuyển Chuyên gia Tập huấn và cán bộ hỗ trợ Tập huấn về các chính sách lâm nghiệp liên quan đến quản lý rừng cộng đồng cho các cộng đồng dân tộc thiểu số

Địa điểm xã Đăk Tờ Re, Đăk Pne, Đăk Ruồng huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Thời gian Từ 26/6 – 05/7/2023 Số lượng 02 người: 01 chuyên gia tập huấn và 01 cán bộ hỗ trợ tập huấn Yêu cầu Có trên 10 năm kinh nghiệm trong các hoạt động liên quan đến lâm […]

HỘI NGHỊ LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN NĂM

Để làm cơ sở tổ chức phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung của Dự án “Con người, Linh trưởng, Thực vật: Đồng quản lý, đa dạng sinh học và cải thiện sinh kế tại Việt Nam” phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, ngày 19 tháng 5 năm […]