Tầm Nhìn: Chúng tôi hình dung ra một xã hội trong đó dân tộc thiểu số, phụ nữ và người dân tộc thuộc nhóm cận nghèo bình đẳng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên, có hội tài chính, và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của họ.
Sứ mệnh:Tạo ra một không gian trong đó đồng bào dân tộc thiểu số , phụ nữ và người dân thuộc nhóm cận nghèo ở  nông thôn miền núi, vùng thượng nguồn và vùng đệm có thể phát huy văn hóa của họ và có khả năng tiếp cận đất cũng nhu các nguồn tài nguyên thiên nhiên thông qua việc nghiên cứu , phân tích chính sách , chương trình trao quyền và  áp dụng kiến thức bản địa.