Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa và phát triển – CIRD. Đóng tại thôn Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Mọi thông tin liên hệ xin liên lạc theo các thông tin bên dưới.

*  Tel: +84-(0)4-3771 7367

Fax: +84-(0)4-3771 5691

Email: cird@cird.org.vn

*  Website: www.cird.org.vn