FORLAND tuyền chuyên gia tư vấn, khảo sát các quy định về giao rừng cộng đồng thuộc Dự án: Quy trình hoạt động của MRLG Việt Nam công nhận quyền hưởng dụng theo phong tục thông qua việc thực thi Luật Lâm nghiệp 2017″

Số lượng: 01 cá nhân hoặc nhóm
Trình độ: Thạc sĩ trở lên, 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp
Thời gian làm việc: từ 01/10/2021 – 30/12/2021
Nơi làm việc: Hà Nội và một số tỉnh thành khác theo yêu cầu khảo sát của Cục Kiểm Lâm

1. Đặt vấn đề

QLRCĐ được quy định ở một số văn bản pháp luật ở Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp. Kể từ khi Luật lâm nghiệp 2017 có hiệu lực, đã có một hệ thống các văn bản dưới luật, và chính sách được xây dựng và ban hành để thực hiện Luật Lâm nghiệp, bao gồm 07 Nghị định và 12 Thông tư. Một số điều của các văn này có các quy định liên quan đến quản lý và phát triển rừng cộng đồng. Mặt khác, cộng đồng dân cư thôn cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai về quản lý đất lâm nghiệp. Như vậy có thể thấy các quy định về QLRCĐ và đất lâm nghiệp được thể hiện ở nhiều văn bản khác khác nhau ở cả hai lĩnh vực nông nghiệp và quản lý đất đai. Việc này đã dẫn đến những khó khăn nhất định cho các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở địa phương (như cơ quan kiểm lâm, chính quyền địa phương) trong việc hiểu, quản lý và hướng dẫn cộng đồng địa phương về QLRCĐ.

Trên cơ sở bối cảnh nêu trên, dự án MRLG dự kiến tuyển chọn 01 tư vấn độc lập có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm nhiên cứu các chính sách liên quan đến quản lý rừng dựa vào cộng đồng hệ thống hoá các quy định chung về quản lý rừng cộng đồng để góp phần xây dựng Sổ tay quản lý rừng cộng đồng.

2. Mục tiêu

Tập hợp một cách có hệ thống và chi tiết các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý rừng cộng đồng để có thể bổ sung vào nội dung Sổ tay quản lý rừng cộng đồng.

3. Nội dung

Báo cáo cung cấp các quy định pháp luật về QLRCĐ ban hành trong Luật Lâm nghiệp 2017, Nghị định số 156/2018/ NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Đây là những văn bản pháp lý quan trọng về quản lý rừng cộng đồng. Ngoài ra, các quy định của Luật Đất đai 2013 về quyền sử dụng đất lâm nghiệp liên quan đến cộng đồng được trích dẫn ngắn gọn trong báo cáo này.

 4. Kết quả mong đợi

  Hệ thống tài liệu về quản lý rừng cộng đồng, gồm tiểu mục sau:

– Các quy định của Luật Lâm nghiệp 2017, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

+ Các quy định chung.

+ Một số định nghĩa.

+ Vị trí pháp lý của cộng đồng dân cư với tư cách là một chủ rừng.

+ Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng địa phương trong quản lý rừng đối với từng loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất).

+ Quản lý nhà nước về lâm nghiệp (phần liên quan đến cộng đồng).

+ Một số quy định khác có liên quan.

– Một số quy định của pháp luật Đất đai về quyền và nghĩa vụ của cộng đồng dân cư trong việc sử dụng đất lâm nghiệp (nêu tên văn bản, tóm tắt nội dung quy định.

5. Kinh phí chuyên gia tư vấn khảo sát:

Kinh phí chuyên gia tư vấn lấy từ nguồn kinh phí Dự án: “Quy trình hoạt động của MRLG Việt Nam công nhận quyền hưởng dụng theo phong tục thông qua việc thực thi Luật Lâm nghiệp 2017”, cụ thể như sau:

Tổng kinh phí: 10.000 USD, tương đương 228.640.000 đồng – Hai trăm hai mươi bốn triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng, bao gồm:

– 05 công chuẩn bị tài liệu, đề cương;

– 10 công nghiên cứu tài liệu;

– 15 phân tích, nhận định, đánh giá;

– 20 công viết báo cáo.

6. Yêu cầu đối với sản phầm

  a) Thông tin, số liệu trong các báo cáo phải đảm bảo độ chính xác, tin cậy, có trích dẫn nguồn gốc. Các nhận xét, đánh giá đảm bảo tính khoa học, pháp lý và thực tiễn, có minh chứng cụ thể.

  b) Sản phẩm giao nộp phải được Cục Kiểm lâm và Trung tâm quản trị tài nguyên vùng cao đồng ý nghiệm thu trước khi thanh toán.

c) Tất cả các tài liệu và dữ liệu thu thập được trong quá trình thực hiện họat động là tài sản chung của Cục Kiểm lâm/CEGORN. Tài liệu chỉ được sao chép lại khi được sự chấp thuận của Cục Kiểm lâm/ CEGORN.

7. Phương pháp

(1) Tổng hợp, phân tích, rà soát và đánh giá tại chỗ các tài liệu, văn bản pháp luật, báo cáo, công trình nghiên cứu liên quan đến giao rừng cho cộng đồng;

(2) Các báo cáo đánh giá từ địa phương.

8. Cơ chế hoạt động và trách nhiệm của tư vấn

  a) Chuẩn bị một kế hoạch thực hiện cụ thể và chi tiết để đạt được các đầu ra (căn cứ vào yêu cầu của TOR và đề xuất hoạt động của Tư vấn trong hồ sơ dự tuyển đã được xét chọn).

  b) Tư vấn tự túc chỗ làm việc, trong trường hợp cần thiết có thể làm việc tại Cục Kiểm lâm để thu thập các tài liệu cần thiết cho việc xây dựng báo cáo nhưng phải được phía Cục Kiểm lâm đồng ý.

  c) Tư vấn chịu sự giám sát và thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của Cục Kiểm lâm và Trung tâm quản trị tài nguyên vùng cao.

  d) Tư vấn có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu cho Cục Kiểm lâm, Trung tâm quản trị tài nguyên vùng cao về tình hình triển khai hoạt động tư vấn.

  đ) Trong giá trị hợp đồng tư vấn bao gồm cả các khoản bảo hiểm và thuế theo qui định của pháp luật hiện hành.

  e) Hoàn thành các báo cáo theo yêu cầu của dự án.

9. Yêu cầu về trình độ, năng lực của tư vấn

– Có Bằng thạc sỹ trở lên về chuyên ngành lâm nghiệp.

– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lâm nghiệp, ưu tiên đã tham gia xây dựng các chính sách về giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng.

– Có kỹ năng tổ chức hội họp, hội thảo, tập huấn.

– Có khả năng viết báo cáo và tài liệu cho hội họp, hội thảo.

– Có kinh nghiệm làm việc nhóm.

– Có kinh nghiệp thu thập dữ liệu tại hiện trường, thu thập thông tin khảo sát, đánh giá chính sách.

– Ưu tiên người có làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, có khả năng sử dụng Tiếng Anh.

  10. Thời gian, địa điểm làm việc của tư vấn:

  – Thời giam làm việc (từ 1/10/2021 – 30/12/2021): Tư vấn sẽ bắt đầu sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết, tổng thời gian cần thiết để hoàn thành hoạt động tư vấn là 3 (ba) tháng.

– Nơi làm việc: tại Hà Nội và các địa phương theo yêu cầu khảo sát của Cục Kiểm lâm.

11. Kinh phí

Tư vấn được hưởng mức kinh phí trọn gói theo hợp đồng nếu sản phẩm giao nộp được Cục Kiểm lâm và CEGORN đồng ý tiếp nhận nghiệm thu đạt kết quả.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ trước 17:00 ngày 25 tháng 09 năm 2021
Theo địa chỉ:
Thư điện tử: Pkdung@cegorn.org, Số điện thoại 0912428456
Hoặc gửi thư về địa chỉ: Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên vùng cao (CEGORN)|
Số 09, đường Lê Lợi, tiểu khu 1, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Số điện thoại: 02323684115 (tiếp nhận điện thoại trong giờ hành chính)