post

Để triển khai dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào tiến trình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin”, Liên minh đất rừng FORLAND cần tuyển 02 tư vấn: gồm 01 tư vấn chính và 01 tư vấn để thực hiện các hoạt động tham gia cùng dự án từ 8/2018 đến tháng 3/2019.  Thời hạn ứng tuyển hết ngày 27/8/2018.

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ký duyệt và thông qua, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Luật quy định việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Để tăng cường hiệu quả thực thi Luật Tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở, Liên minh Đất rừng (FORLAND) triển khai dự án: “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào tiến trình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin” . Dự án cần tuyển 02 tư vấn phù hợp với các điều khoản tham chiếu sau:

Vị trí Tư vấn
Nhiệm vụ chính Tư vấn xây dựng bộ chỉ số giám sát việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin

Tập huấn về Tiếp cận thông tin cho thành viên các mạng lưới

Hỗ trợ thực địa giám sát việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin

Địa điểm Hà Nội và một số địa phương
Thời gian 8/2018 – 3/2019

 

 1. Thông tin chung

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ký duyệt và thông qua, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Luật quy định việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Để tăng cường hiệu quả thực thi Luật Tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở, Liên minh Đất rừng (FORLAND) triển khai dự án: “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào tiến trình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin”  với mục tiêu là hỗ trợ các tổ chức xã hội (TCXH) trực thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (VUSTA) và cộng đồng địa phương tham gia tích cực vào tiến trình thực thi Luật Tiếp cận thông tin để bộ Luật này nhanh chóng đi vào cuộc sống, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân và các cơ quan thực thi chính sách các cấp.

Mục tiêu: Mục tiêu chung của dự án là góp phần nâng cao hiệu quả thực thi Luật Tiếp cận thông tin khi Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.

Các mục tiêu cụ thể là:

 • Nâng cao kiến thức sự hiểu biết của các tổ chức xã hội và cộng đồng về quá trình xây dựng và ban hành Luật Tiếp cận thông tin.
 • Tăng cường sự tham gia chủ động và tích cực của các TCXH và cộng đồng địa phương vào việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin.

Để triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo mục tiêu trên, Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển cần tuyển 02 tư vấn gồm 01 tư vấn chính và 01 tư vấn để thực hiện các hoạt động tập huấn và hỗ trợ kĩ thuật cho các nhóm làm việc để xây dựng bộ chỉ số giám sát thực thi Luật Tiếp cận thông tin và tư vấn thực địa.

 1. Mục tiêu

Nhóm tư vấn sẽ cung cấp hỗ trợ kĩ thuật thong qua các hoạt động sau đây:

02 lớp tập huấn về Luật tiếp cận thông tin và sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong thực thi Luật tiếp cận thông tin

Xây dựng bộ chỉ số về thực hiện Luật tiếp cận thông tin cho cộng đồng và các tổ chức xã hội

Tư vấn thực địa về thực hiện Luật tiếp cận thông tin

Nhóm đối tượng tham gia gồm: thành viên các liên minh là đối tác của Oxfam, các nhóm cộng đồng.

 1. Nhiệm vụ cụ thể

 

Nhiệm vụ Mô tả Thời gian Địa điểm
 

Tập huấn về Luật tiếp cận thông tin và sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong thực thi Luật tiếp cận thông tin

Tư vấn chính có nhiệm vụ:

Chuẩn bị chương trình, và tài liệu học tập

Cung cấp tài liệu cho học viên và hướng dẫn sử dụng

Điều phối tiến trình học tập trên lớp

Viết báo cáo lớp học

 

Tư vấn phu có nhiệm vụ:

Hỗ trợ tư vấn chính chuẩn bị chương trình và tài liệu học tập

Chuẩn bị hậu cần lớp học

Hỗ trợ tư vấn chính trong quá trình điều phối lớp học

Viết biên bản lớp học

 

8/2018

 

Hà Nội

Xây dựng bộ chỉ số về thực hiện Luật tiếp cận thông tin cho cộng đồng và các tổ chức xã hội

 

Nhiệm vụ của tư vấn chính

Trao đổi với thành viên các thành viên các liên minh để đánh giá nhu cầu

Xây dựng bộ chỉ số giám sát thực hiện Luật Tiếp cận thông tin

Nhiệm vụ của tư vấn phụ

Điều phối tiến trình làm việc giữa tư vấn chính và thành viên các lien minh

Hỗ trợ tư vấn chính xây dựng bộ chỉ số giám sát

 

8 – 9/2018 Hà Nội
 

Tư vấn thực địa về thực hiện Luật tiếp cận thông tin

 

Nhiệm vụ của tư vấn chính

Xây dựng kế hoạch thực địa hỗ trợ kĩ thuật cho thành viên các liên minh tham gia giám sát

Hỗ trợ kĩ thuật cho thành viên các liên minh tham gia giám sát tại địa phương

Viết báo cáo hoạt động

Nhiệm vụ của tư vấn phụ

Điều phối tiến trình làm việc với các lien minh

Hỗ trợ tư vấn chính xây dựng kế hoạch thực địa hỗ trợ kĩ thuật cho thành viên các liên minh tham gia giám sát

Hỗ trợ kĩ thuật cho thành viên các liên minh tham gia giám sát tại địa phương

9/2018 – 2/2019 Địa phương

 

 1. Sản phẩm và chi trả
Chi trả Sản phẩm Thời gian
50% Báo cáo lớp tập huấn

Khung giám sát thực thi Luật

30/9/2018
50% Báo cáo thực địa hỗ trợ các nhóm giám sát thực thi Luật 31/3/2019
 1. Nơi làm việc

Tại nhà, địa điểm tập huấn và địa phương

 1. Thời gian

Từ 8/2018 – 3/2019

 1. Yêu cầu tư vấn
 • Tư vấn chính
  • Giáo dục: Có bằng thạc sĩ trở lên có liên quan tới một trong các chuyên ngành Luật, phát triển, xã hội học, quyền con người, giáo dục.
  • Kinh nghiệm
   • Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực phát triển, cộng đồng, giám sát thực thi Luật
   • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về vận động chính sách, quyền con người. giảng dạy tập huấn.
   • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm xây dựng các chỉ số giám sát thực thi Luật, làm việc với các cớ chế trong nước và quốc tế
   • Có kinh nghiệm trong viết báo cáo
   • Tốt tiếng anh
  • Tư vấn phụ
   • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực phát triển, cộng đồng, giám sát thực thi Luật
   • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về vận động chính sách, quyền con người. giảng dạy tập huấn.
   • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm xây dựng các chỉ số giám sát thực thi Luật, làm việc với các cớ chế trong nước và quốc tế
   • Có kinh nghiệm trong viết báo cáo
   • Tốt tiếng anh
 1. Hồ sơ ứng tuyển

Ứng cử viên quan tâm gửi hồ sơ ứng tuyển chứng minh năng lực gồm:

 • Thư ứng tuyển
 • CV với ít nhất 03 người giới thiệu
 • Đề xuất tài chính

Hồ sơ ứng tuyển các ứng viên vui lòng gửi về địa chỉ email: pkdung@cird.org.vn đến hết ngày 27/8/2018.