post

Phiên Thảo Luận Của QH Về Vấn Đề Giám Sát Thực Hiện Quản Trị Đất Đai Của Các NLTQD

Về phiên thảo luận của QH khi nghe báo cáo về giám sát tình hình thực hiện quản lý, sử dụng đất đai tại các NLTQD giai đoạn 2004-2014. Theo đó, báo cáo có nhấn mạnh tới việc: “các NLTQD được giao quản lý diện tích đất đai lớn, nhưng quản lý sử dụng không hiệu quả. Trong khi đó, người dân địa phương (đặc biệt là người DTTS) lại thiếu đất sản xuất”. Bất cập này làm cho tình trạng xung đột, tranh chấp đất đai giữa người dân địa phương và các NLTQD ngày càng gia tăng cả về mức độ và quy mô. Read More